Document
3D Printers
Materials
xDesktop
Support
Store
3D Printers
Z3
X3
xlite+
Materials
ABS
PLA
PETG
FLEX
xDesktop
Support
Store
Login
3D Printers
Zaxe Z3
400 x 300 x 350 mm closed print volume with passive heating. Fully automatic and Z tilt calibration. 7” capacitive touchscreen. Your industrial solution partner with Wi-Fi, USB and Ethernet connectivity.
Zaxe Z2
220 x 230 x 250 mm closed print volume with passive heating. Fully automatic calibration. 7” capacitive touchscreen. Designed as an affordable professionals with its Wi-Fi, USB and Ethernet connectivity.
Zaxe X3
220 x 230 x 250 mm closed print volume with passive heating. Fully automatic calibration. 5” capacitive touchscreen. Designed as an economic solution for professionals with its Wi-Fi, USB and Ethernet connectivity.
Zaxe xlite+
220 x 230 x 200 mm print volume Fully automatic calibration. 5” capacitive touchscreen. Bring your productivity to your desk with Wifi, USB, micro USB and ethernet connectivity.
Materials
Zaxe ABS
It’s a plastic from petrol. Preferred for professional prints for its strength and heat resistance while being suitable for post-printing surface treatment operations. It is preferred for interlocking prints.
Zaxe PLA
Zaxe PLA is a bio-plastic component made with cornstarch as its base material. Products that can come into contact with food and beverage can be printed for home use.
Zaxe PETG
Zaxe PETG, a copolyester material with high impact resistance, has a very low shrinkage coefficient.
Zaxe FLEX
Thanks to its flexible structure, Zaxe Flex can be used in your special applications without any adjustment, and make the details perfect.
Which language do you want to continue ?
zaxe brand logo

WEB SİTESİ İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ


Z Eksen Baskı Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. (“Zaxe”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermekteyiz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca sizlere (“Ziyaretçi”), www.zaxe.com alan adlı internet sitesi (“Web Sitesi”) üzerinden İletişim Formu (“Form”) ile elde edilen verilerinize ilişkin, kişisel verilerinizin nasıl toplandığını, nasıl işlendiğini Kanun’da tanımlı olan “Veri Sorumlusu” olarak açıklamak istiyoruz.

Kişisel verileriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Web Sitesi üzerinde doldurulan Form kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir:

 • Kimlik Bilgileri (Ad Soyad)
 • İletişim Bilgileri (Telefon numarası, e-posta adresi)

Web Sitesi üzerinde doldurulan Form kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır:

 • Form’un doldurulması sureti ile; otomatik

Web Sitesi üzerinde doldurulan Form kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Doldurulan Form ile Ziyaretçi’yi eşleştirebilmemiz için kimlik bilgisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması,
 • Form’u dolduran Ziyaretçi ile iletişime geçebilmemiz için iletişim bilgisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması.

Web Sitesi üzerinde doldurulan Form kapsamında toplanan veriler aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir:

 • Digitalocean Server (yurtdışı); bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili, Veri Sorumlusu sıfatı ile Zaxe’ye başvurma hakkınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak şirket
adresimiz olan Yeşilce Mah. Seçilmiş Sok. No:2/1 Kağıthane/İstanbul adresine bizzat elden
iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya info@zaxe.com e-mail adresine, e-posta
adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.